6 december - identiteitskaart kinderen

Uit een actie van het Rode Kruis komt een identiteitskaart voor kinderen onder de 15 jaar voort.
In het begin van 1943 vestigde het Rode Kruis te Geneve er bij het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis de aandacht op hoe in diverse landen het initiatief was genomen om door middel van identiteitskaartjes het verloren raken van kinderen in deze woelige tijden zoveel mogelijk tegen te gaan.
Bij bominslagen en andere rampen, welke helaas tijdens deze oorlog veelvuldig voorkomen, is het voor de ouders of voogden meer dan ooit zaak zich er op te bezinnen, op welke wijze het gezinsverband en de veiligheid van het kind zo goed mogelijk gewaarborgd kunnen worden. Veel meer dan in vredestijd dreigt het gevaar, dat onder dergelijke omstandigheden dit verband verbroken wordt en dat het kind alleen staat tegenover oorlogsrampen. Zulks kan zich voordoen tijdens, maar ook vóór en na schooltijd, op weg van en naar huis. Maar ook ’s nachts dreigt het gevaar. De ouders kunnen in een toestand geraken, dat zij bijvoorbeeld, door een verwonding of erger, in de feitelijke onmogelijkheid verkeren het toezicht over de kinderen uit te oefenen. Toen in principe besloten was aan het verzoek van het Nederlandse Rode Kruis tegemoet te komen en een identiteitskaart in te voeren, werd allereerst overleg gepleegd met diverse instanties omtrent het model van de kaart en de gegevens, die hierop moesten worden aangetekend.
Op de ene zijde van het kaartje staan vermeld naam en voornamen, geboortedatum en volledig adres van het kind, terwijl aan de ommezijde een rood kruis alsmede de woorden “kinderlegitimatiekaart” en het “Nederlandse Rode Kruis” zijn aangebracht.
Het kaartje, ingevuld en uitgereikt, kost met enveloppe en koord slechts ƒ 0,10 en dan nog uitsluitend voor hen, die thans in staat zouden worden geacht voor hun persoonsbewijs een gulden te betalen. Aan alle anderen wordt het bewijs gratis uitgereikt.
Bij verstrekking van deze kaartjes is facultatief gesteld en geschiedt uitsluitend op aanvraag van ouders en voogden. Deze aanvraag kan geschieden bij de gemeente-secretarieën, de hoofden van scholen of bij de afdelingsbesturen van het Nederlandse Rode Kruis.

(F021)